Zadośćuczynienie dla bliskich poszkodowanego

Zadośćuczynienie dla bliskich poszkodowanego

Do tej pory na przyznanie zadośćuczynienia pieniężnego mogła liczyć najbliższa rodzina osoby, która zmarła np. na skutek wypadku komunikacyjnego lub błędu medycznego. W sytuacji gdy poszkodowany na skutek zdarzenia zapadł w śpiączkę lub znajdował się w stanie wegetatywnym, orzecznictwo sądowe w sprawie możliwości przyznania zadośćuczynienia członkom rodziny było niejednolite. W najbliższym czasie sytuacja rodzin osób najciężej poszkodowanych ulegnie zmianie. W dniu 19 września 2021 r. wchodzi w życie artykuł 4462 Kodeksu cywilnego, przewidujący możliwość przyznania przez sąd najbliższym członkom rodziny poszkodowanego odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę, w razie ciężkiego i trwałego uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, skutkującego niemożnością nawiązania lub kontynuowania więzi rodzinnej.

Powyższa zmiana otwiera możliwość dochodzenia od zobowiązanego do naprawienia szkody zadośćuczynienia przez członków rodzin osób, które doznały najcięższych urazów na przykład w wypadkach komunikacyjnych, wypadkach przy pracy czy na skutek niewłaściwie prowadzonego procesu leczenia. W uzasadnieniu projektu ustawy wprowadzającej art. 4462 do Kodeksu cywilnego wskazano, że projektowane rozwiązanie dotyczy przede wszystkim przypadków utraty więzi rodzinnej w następstwie stanu śpiączki pourazowej poszkodowanego lub stanu wegetatywnego. Ciężkie i trwałe uszkodzenie ciała powoduje w takich przypadkach niemożność nawiązywania lub kontynuowania więzi rodzinnej. Po stronie członków najbliższej rodziny poszkodowanego powstaje silna i długotrwała trauma. 

Artykuł 4462 Kodeksu cywilnego nie zawiera katalogu zdarzeń będących podstawą żądania zadośćuczynienia, pozostawiając tą kwestię ocenie stron, a w razie sporu, ocenie sądu. Nie ulega wątpliwości, że zarówno zakres sytuacji uzasadniających przyznanie zadośćuczynienia, jak i sama jego wysokość będą kształtować się w praktyce orzeczniczej po wejściu w życie przepisu. Co istotne, przepis art. 4462 Kodeksu cywilnego będzie miał zastosowanie również do zdarzeń powstałych przed dniem jego wejścia w życie. 

Udostępnij

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny.

Odfrankowienie Kancelaria Prawna