Zadośćuczynienie z tytułu uszczerbku na zdrowiu i śmierci

Doznanie uszczerbku na zdrowiu najczęściej związane jest z wypadkami (komunikacyjne, w rolnictwie, w zakładzie pracy, przy uprawianiu sportów/hobby, na skutek potknięcia/poślizgnięcia); zatruciami;  błędami medycznymi; innymi błędami/zaniedbaniami (np. awaria, brak stosowania odpowiednich zabezpieczeń/środków ostrożności, niewłaściwa piecza nad zwierzętami itp.), działaniami bezprawnymi (wykroczenie/przestępstwo). 

W przypadku doznania uszczerbku na zdrowiu z winy osób trzecich poszkodowany (a w przypadku śmierci poszkodowanego – jego bliscy) uprawniony jest do dochodzenia następujących roszczeń:

– zadośćuczynienia za doznaną krzywdę (ból i innego rodzaju cierpienie fizyczne i psychiczne);

– zwrot kosztów leczenia, rehabilitacji, opieki, przejazdów, innych zwiększonych potrzeb – jak zakupu niezbędnych środków, narzędzi/urządzeń, zmiany czy dostosowania miejsca zamieszkania; 

– odszkodowania za mienie zniszczone z związku ze zdarzeniem (np. zniszczona odzież, telefon itp.);

– pokrycie utraconych zarobków w związku z przerwą/zmniejszeniem/zmianą aktywności zawodowej;

– stałej, cyklicznie wypłacanej renty czy świadczenia pielęgnacyjnego.

Często okazuje się, że roszczenia przysługują nie tylko względem sprawcy, ale także np. jego ubezpieczyciela (w szczególności ubezpieczenie OC komunikacyjne, zawodowe, rolnika, w życiu prywatnym), pracodawcy czy opiekuna; ubezpieczyciela poszkodowanego (np. indywidualne ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie NNW, ubezpieczenie grupowe np. u pracodawcy); dodatkowo od pracodawcy poszkodowanego, z ZUS itp.  

Zapewniamy kompleksową obsługę prawną poszkodowanych. Pomagamy w ustaleniu rodzajów i wysokości należnych świadczeń oraz podmiotów zobowiązanych do ich wypłaty. Wspieramy w udokumentowaniu i wykazaniu roszczeń a następnie ich dochodzeniu. Kiedy to uzasadnione dochodzimy zabezpieczenia w trakcie sprawy środków np. na pokrycie kosztów leczenia, rehabilitacji czy utrzymania.  

W ramach świadczonych usług oferujemy: 

‣ doradztwo i reprezentację w postępowaniu ugodowym/przedsądowym – przed sprawcą lub innym odpowiedzialnym (np. przed ubezpieczycielem, pracodawcą, ZUS);

‣ prowadzenie sporów sądowych w ramach dochodzenia roszczeń

‣ reprezentowanie przed organami ścigania, podmiotami prowadzącymi postępowania dyscyplinarne, wyjaśniające itp.

‣ wsparcie we współpracy z rzeczoznawcami, jednostkami opieki zdrowotnej, ekspertami medycyny ubezpieczeniowej i orzecznictwa;

‣ doradztwo i reprezentację przed Rzecznikiem Finansowym, Komisją Nadzoru Finansowego, Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów;

‣ sporządzanie opinii prawnych dotyczących istnienia oraz zakresu odpowiedzialności z tytułu uszczerbku na zdrowiu i śmierci;

‣ sporządzanie opinii prawnych dotyczących istnienia oraz zakresu ochrony ubezpieczeniowej.

Nasze artykuły

Zadośćuczynienie dla bliskich poszkodowanego

Interpretacja niejednoznacznych zapisów w umowach ubezpieczenia

Odpowiedzialność agenta ubezpieczeniowego za nierzetelne doradztwo przy zawieraniu umów ubezpieczenia

Pozostałe

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny.

Odfrankowienie Kancelaria Prawna